ettanvin
Detta är en sida ur LEOPOLD REPORT Besökare från ca 50 länder varje månad

olof28

DOKUMENTEN 1
De här dokumenten översändes till mig den 27 juni 2014 från Debora Matthews, archival coordinator på South African History Archive (SAHA), Johannesburg, Sydafrika. Dokumenten donerades av den sydafrikanske journalisten och författaren De Wit Potgieter som bl a fann några av dem bland resterna av den militära underrättelsetjänstens (MI) arkiv. En stor del av arkiven med hemliga dokument förstördes 1994 då apartheidregimen krossades varför mycket saknas och är ofullständigt.

Potgieter gjorde research för sin bok Total Onslaught - apartheid´s dirty tricks exposed som kom ut 2007 på afrikaans och översattes till engelska 2008 och var inte inställd på att leta efter material om mordet på Olof Palme. Det resulterade ändå i att han skrev tre kapitel om mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister.
Det var med ledning av hans material jag skrev några av mina Sydafrika-artiklar med utdrag översatta till svenska och 2010 överlämnade dem till riksåklagare Kerstin Skarp.

Nu har jag tillgång till dokumenten och kan mycket säkrare och utan minsta tvivel fastslå att dessa dokument sammantaget ger den sanna bilden av hur apartheidregimen planlade och genomförde mordet på Olof Palme. Det är en slutsats även du som läsare har möjlighet att dra efter att ha tagit del av de här dokumenten.

Och det mest uppseendeväckande: här omnämns i tre dokument, oberoende av varandra, att en svensk grupp, kallad The Upsala group, samarbetade med apartheidregimen under ett års tid fram till morddagen. Här finns också namnet på den man som styrde The Upsala group. I båda fallen heta mål för en polisiär insats som jag, dessvärre, inte tror hittills ha genomförts.

Här följer dokumenten i två avdelningar med översättning av vissa utdrag och med mina kommentarer. 

Anders Leopold
2014-10-01
ansvarig utgivare för
registrerade databasen
www.leopoldreport.com

op 15 oct

*** TOP SECRET 15 october 1985
SUBJECT: ANTI SOUTH AFRICAN ACTIONS: SWEDEN

Kommentar:
Den här rapporten skickades från MI (Military Intelligence – den militära underrättelsetjänsten) till okänd mottagare som uppmanas att vidarebefordra den till SSC (State Security Council, som bestod av en grupp politiker och tjänstemän som ansvarade för viktiga säkerhetsrelaterade avdelningar med presidenten Botha som ordförande). Det visar att man ända upp i apartheidregimens ledning, alltså upp till president PW Botha, fick information om den planerade operationen i Sverige.
I punkt 1 hänvisas, enligt Potgieters bedömning, till information man fått från tillförlitliga svenska källor (punkt 2) "17 januari, 9 april, 19 september 1985". Enligt dessa har det bekräftats att anti-apartheidrörelsen ska hålla en konferens i Stockholm, Sverige, i februari 1986 (20-21 februari i Folkets hus i Stockholm; medverkande förutom Olof Palme de båda ANC-ledarna Oliver Tambo och Thabo Mbekis).
Punkt 2.1: Mr Palme kan nu anses vara den störste motståndaren till Sydafrika och ska nu ses som en "fiende till staten".
Punkt 2.2: Den tidigare föreslagna aktionen mot Mr Palme bör nu få brådskande uppmärksamhet.
Punkt 3. Antiapartheid-konferensen i Stockholm ger, enligt våra svenska källor i Uppsala, en utmärkt möjlighet att genomföra den növändiga aktionen mot Mr. Palme och garanterat tillskriva den andra grupper.
Och så punkt 4. : Det föreslås därför att SSC Working Group utan dröjsmål bör ge ett nödvändigt godkännande.
Här talas alltså om "tillförlitliga svenska källor" och om "våra" svenska källor i Uppsala. Detta är den grupp som enligt andra dokument kallas The Upsala group.
Men starkas i detta dokument, och vid normal vettig bedömning måste ses som bevis på att det inte kan handla om ett förfalskat dokument, är de handskrivna kommentarerna på afrikaans.
Till höger om punkt 2.1 finns en anteckning på afrikaaans, svårtydbar i denna kopia som översatt till engelska betyder correct. Detta framgår av nedanstående dokument NOTES ON THE MILITARY INTELLIGENCE REPORT DATED 15 OCTOBER 1985.
Efter meningen i punkt 2.2 har skrivits ett afrikanskt ord med utropstecken, även det svårtydbart i denna kopia. Översatt till engelska betyder det agreed – "instämmer".
Till vänster om punkt 3. Står fullt läsbart belangrik! vilket byder "viktigt!". På engelska i NOTES… important.
Under punkt 4. har handskrivits på afrikaans Doen… som i NOTES… översatts till Do the necessary, or prepare a submission to the SSC (State Security Council). Svenska: "Gör det nödvändiga, eller framlägg detta för SSC."
Enbart detta dokument är ett fullkomligt övertygande bevis på att man ända upp i aparteidregimens ledning under 1985 förberedde attentatet mot Olof Palme.
The Upsala group går alltså så långt att man kan garantera att andra grupper kan utpekas som skyldiga till attentatet. Och så blev det ju också; bl a det falska PKK-spåret kastades tidigt in som desinformation och bidrog till att mordutredningen redan från början kom fel.

notes


*** NOTES ON THE MILITARY INTELLIGENCE REPORT DATED 15 OCTOBER 1985
Kommentar:
Detta är översättningarna av de handskrivna kommentarerna till ovanstående dokument. Det framgår inte vem som har skrivit dokumentet och gjort anteckningarna. Sannolikt har det författats av brigadgeneral Tolletjie Botha, ansvarig för utländska operationer och som förekommer på annat håll i dokumenten. Den som gjort de handskrivna anteckningarna kan då vara hans chef, amiral Dries Putter, CSI (Chief of Staff Intelligence) eller hans närmaste man, generalmajor Van Tonder, som enligt annat dokument var den som skötte sambandet med SSC.

op 20

*** BY COURIER – TOP SECRET – LONG REACH, 20 NOVEMBER 1985 - REGARDING THE PROPOSED ACTION AGAINST THE ENEMIES OF THE STATE IN EUROPE

Kommentar:
Det här brevet har skrivits av chefen för LONG REACH (se DOKUMENTEN 2, sid 4), major Craig Williamson. Superspionen, underrättelseagenten, den kallblodige mördaren, infiltratören Craig Williamson har ända sedan kort efter mordet på Olof Palme vid ett flera tillfällen utpekats som organisatören bakom attentatet i Stockholm. (Läs här mer om Craig Williamson).
Han har givetvis hela tiden förnekat någon som helst inblandning i händelserna i Stockholm den 28 februari 1986. Men enligt uppgift i dokumentet OPERATION DEEP SEARCH (se DOKUMENTEN 2, sid 7) befann han sig i Stockholm the night of 28 Februari 1986 tillsammans med bl a andra den utpekade operatören – eventuellt gärningsmannen – Roy Dary Allen.
Till detta ska läggas ett antal vittnesuppgifter från personer som sett den väldige, korpulente agenten i Stockholm vid tiden för antiapartheidmötet och den efterföljande mordveckan. En av dem som gjorde ett för en förundersökare förhastat uttalande var chefsåklagare Jan Danielsson som i TV 4 Nyheterna sa:
-Att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde. (Se artikel!)
Det här brevet från Williamson till MI:s chef, amiral Dries Putter, med svar från Tolletjie Botha (nästa dokument MEMORANDUM AAN), är spiken i kistan för Wiliamson och hans förnekande att han inte hade något med mordet på Olof Palme att göra.
Williamson har haft en muntlig genomgång med brigadgeneral Tolletjie Botha: verbal briefing by Brig. T. Botha. Men här finns vissa oklarheter. Det förekom i kontakterna mellan de olika grupperna inom politiken, militären och polisen att kommunikationen fördes både på afrikaans och engelska vilket ibland kunde vålla vissa problem. Här är problemet att Williamson vill få klarlagt om operationen ska kallas Slingervel, afrikaans, eller Slingshot, engelska.
Han har klart för sig att hans "privata" organisation Long Reach ska ha ansvaret för operationen. Men vem ska föra befälet? Underförstått han själv. Williamson påpekar också att Long Reach har kvalificerad personal men vill gärna att man sänder över en operatör från Special Forces med erfarenhet från Europa. Han anser att operationen ska inledas andra veckan i december.
Enligt trovärdig källa skickades aldrig brev med beteckningen TOP SECRET per post eller fax. De överlämnades av säkerhetsskäl alltid av en kurir. Och längst upp till vänster står det också BY COURIER.

afrikaans 1

***UITERS GEHEIM – MEMORANDUM AAN: DIE BESTUURENDE DIREKTEUR, LONG REACH – RIGLYNE VIR DIE UITVOERING VAN OPERASIE "SLINGERVEL" SID 1.

Kommentar:
Detta är svar på Craig Wiliamsons brev. Daterat 22 november 1985, alltså två dagar efter Williamsons önskan om att få klarhet i vissa saker.
Det är ett häpnadsväckande dokument på två sidor skrivet på afrikaans. Jag återkommer med kommentarer till den engelska översättningen.

afrikaans 2

***UITERS GEHEIM –Bl.2 SID 2.

Kommentar:
På blad 2 förekommer i originalkopian flera handskrivna anteckningar (se efterföljande dokument TRANSLATION). Där finns också en underskrift av colonel J Botha (överste Johan Botha deltog i flera sydafrikanska mordoperationer vilket han berättade om för Sanningskommissionen och därmed beviljades amnesti. Hans namn-relation till presidenten och brigadgeneral Botha är för mig okänd.) Här skriver han av någon anledning under detta dokument i sin chef generalmajor N. van Tonders namn.
Vad som höjer trovärdigheten av detta dokument är de handskrivna anteckningarna.
Detta är noteringar om de handskrivna kommentarerna som finns i det efterföljande dokumentet TRANSLATION.
NOTE 1: (Ej läsbart i detta dokument) The "RA" is clearly initials. The initials could most likely refer to the operator selected and could be "Roy Allen".
Roy Allen är en av de som utpekas som gärningsman vilket han förnekat. Som nämnts ovan finns det uppgift i dokumentet OPERATION DEEP SEARCH att han mordnatten befann sig i Stockholm tillsammans med den operative chefen Craig Williamson.
Svenska: "RA är helt klart initialer. Initialerna skulle troligen syfta på den utvalda operatören och kan vara Roy Allen."
NOTE 2: Synligt på dokumentet längst ut till höger: Make sure eller Ensure efter meningen översatt från afrikaans, engelska och här till svenska:
"Alla kommunikationer beträffande operationen kommer att hanteras av MI (översättarens notering: Militära Underrättelsetjänsten) och kommer helt att klassas som "Top Secret". Därför är det viktigt att strikt säkerhet bibehålles utan undantag." På detta följer alltså den handskrivna kommentaren "garantera detta".
Och så det kanske viktigaste: efter fjärde stycket kan man klart läsa hela meningen på afrikaans. Craig Williamsons namn är läsbart. I den engelska översättning står det:
NOTE 3: Please inform Williamson of how it is done.
Svenska: "Vänligen, informera Wiliamson hur det hela ska skötas."
Fortsättning på engelska:
This refer how a Military Order-group is conducted in a strict formal manner. Williamson it is assumed to be the same person as Craig Williamson who was never trained as a Military Officer and would not have acted as one which would have annoyed any Senior Military Personnel present.
It is clear that the person who ever made the notes on the file copy aware of this and requested that Williamson should be taught how such an order-group is conducted.
It can not be confirmed but it would seem as if the writer was either general van Tonder himself or Vice Admiral Dries Putter, who would have been over-seeing such an important operation.

Svenska: "Detta hänvisar till hur en militär Order-grupp bedrivs på ett strikt formellt sätt. Williamson antas vara samma person som Craig Williamson, som inte var utbildad officer och inte skulle ha agerat som en sådan vilket kan ha irriterat högre militär personal.
Det är tydligt att den som gjort anteckningar på kopian var medveten om detta och ansåg att Williamson borde få lära sig hur en sådan grupp agerar.
Det kan inte bekräftas, men det verkar som om författaren var antingen general van Tonder själv (som alltså står som ansvarig för dokumentet men i Johan Bothas namn. Min anm.) eller viceamiral Dries Putter, som skulle ha ansvaret för en så viktig operation (Chefen för MI. Min anm.)"

notes eng

Det här är dokumentet med översättning av de handskrivna anteckningarna på Notes second page

 

engelska

***THIS IS A FREEE TRANSLATION FROM "AFRIKAANS" TO "ENGLISH" OF A DOCUMENT THAT IS DATED 22 NOVEMBER 1985 THAT WAS CLASSIFIED AS "TOP SECRET"
TRANSLATION – TOP SECRET – MEMORANDUM TO THE MANAGING DIRECTOR LONG REACH – GUIDE LINES FOR THE EXECUTION OF OPERATION "SLINGERVEL" SID 1.

Kommentar:
Här kan vi nu läsa svaren på Craig Williamsons frågor i ett brev riktat till "direktören för Long Reach", alltså Williamson. Man har från högsta ort godkänt operationen som ska genomföras vid det planerade anti-apartheidmötet i Stockholm 1986. Lämplig personal kommer att knytas till Long Reach under hela operationen.
Och här kommer nu Uppsalagruppen in i bilden:
The surveillance operation that will be needed, will be under the control of Brussels, with the cooperation of Paris, Bonn and the "Uppsala Group".
Svenska: "Övervakning av operationen kommer att behövas, den kommer att vara under kontroll av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och Uppsalagruppen."
Detta skulle alltså betyda att Uppsalagruppen var aktiv in i det sista. Det ska visa sig att den sannolikt gav Williamsons mordpatrull information om Olof Palmes rörelse under veckan efter anti-apartheidmötet då den starka övervakningen hindrat den från att agera.
Det är känt i andra sammanhang att just Bonn och Brüssel var centraler för apartheidregimens aktiviteter i Europa.
NI:s (National Intelligence) representant i Bonn skulle skaffa fram "the hardware", alltså tänkbart mordvapen.
The Operator to be attached will be made available immediately for intensiv training and similar weapon for training will be available from NI HQ. The Operator will be deployed in the operational area, at the last moment to ensure maximum personal security.
Svenska: "Operatören kommer att göras tillgänglig omedelbart för intensiv träning och liknande vapen för utbildning kommer att finnas tillgänglig från NI HQ. Operatören kommer att placeras ut i verksamhetsområdet i sista stund för maximal personlig säkerhet."
Om de handskrivna anteckningarna på sidan 2 i dokumentet mer eller mindre är bevis för dokumentets äkthet har man anledning att även ta detta på fullt allvar hur "James Bond"-likt det än kan vara. Detta kan också knytas till operatörens förflyttning från London till Stockholm i den omdiskuterade reseräkningen längre ner.

engelska 2

***THIS IS A FREEE TRANSLATION FROM "AFRIKAANS" TO "ENGLISH" OF A DOCUMENT THAT IS DATED 22 NOVEMBER 1985 AND IT IS THE SECOND PAGE OF A DOCUMENT THAT WAS CLASSIFIED AS "TOP SECRET"
TRANSLATIONS – TOP SECRET – Page 2 – SID 2.

Kommentar:
Då är vi på sidan 2 i dokumentet där de handskrivna anteckningarna finns, kommenterade här ovan. Williamson får nu veta att kodnamnet för operationen är Slingervel. Och därefter:
It is confirmed that the primary target for the operation would be "OP"
Svenska: "Det är bekräftat att det primära målet för operationen ska vara "OP".
OP är alltså Olof Palme. Uttrycket "primära målet" är intressant. De Wet Potgieter har i sin bok Total Onslaught citerat ur Sannings- och försoningskommissionens rapport, baserad på vittnesmål från personer som sannolikt efter information från Sverige i januari 1985 om anti-apartheidmötet i Stockholm ett år senare, dragit vissa slutsatser:
Det antogs att sydafrikaner var intresserade av att placera agenter på mötet, kanske till och med en mordpatrull. Craig Williamson, som var väl bekant med Stockholm, var utan tvekan inblandad. Då man kunde räkna med ett extremt stort särkethetspådrag skulle det bli lätt att övervaka Tambos och Mbekis och de andras förflyttning i området.
Så här tidigt talades det tydligen i huvudsak om de båda ANC-ledarna. Detta är alltså tagit ur en rapport från Sanningskommissionen. Olof Palmes och Sveriges kraftfulla agerande mot apartheidregimen under 1985 förändrade bilden och även om Tambo och Mbekis var tänkbara mål för en mordpatrull blev nu Palme "det primära, huvudsakliga målet".
Underskriften har tidigare kommenterats men översättaren tar fel och frågar sig också om det är
T (?) Botha Colonel som skrivit under. Det är lite förvånande eftersom det helt klart är ett "J" framför Botha. Dessutom är titeln colonel/överste och T(olletjie) Bootha var brigadgeneral. Att det fanns en överste Johan Botha i den här församlingen har det redogjorts för här ovan.

*** S E C R E T – INTERNAL MEMORANDUM
DATE: 14 March 1986 – TO: CRAIG WILLIAMSON MANAGING DIRECTOR, LONGREACH – FROM: ROY ALLEN – REGARDING: OPERATION "SLINGERVEL" (SLINGSHOT) – RECONCCILIATION EXPENSES AND PERSONAL CLAIM

Kommentar:
Det här dokumentet sänkte trovärdigheten av de dokument som 2003 omtalades i media. De flesta experter ansåg att "så gick det bara inte till." Man lämnade inte efter sig denna typ av spår. Jag var också en stark tvivlare.
Men i dag är jag inte lika säker när jag ser dokumentet – som experterna med sina utlåtanden inte hade tillgång till utan gick på medias informationer - kopplat till uppgifter i andra dokument. Allen hade gjort sitt jobb och ville ha ersättning för utläggen. Ja, varför inte. Det var ju ett jobb för en "privat" organisation – Long Reach – som ekonomiskt backats upp av bl a MI. Och Allen ville väl ha betalt för sitt jobb. Här gällde troligen inte den militära diciplin som Williamson saknade där covert operations inte skulle efterlämna några spår i form av diverse komprometterande dokument. Efter apartheids sammanbrott 1994 förstördes mängder av dokument hos sydafrikas säkerhetstjänster – men Long Reach och Williamson hade kanske andra rutiner.
Dokumenten sågades alltså i media 2003 och drog med sig en del av de andra dokumenten som överlämnades till Palmegruppen. Men varken experter eller media fick ta del av allt det som här blivit kärnan i dokumentens trovärdighet: de handskrivna kommentarerna och i flera olika dokument information om The Upsala Group. Inget av detta nämndes i media. Palmegruppen hemligstämplade givetvis dokumenten vilket inte gav media eller experter möjlighet att undersöka detta vidare.
Rikskriminalens dåvarande chef Lars Nylén sträckte sig så långt att han medgav att det kunde finnas substans i dessa dokument och att det kunde öppna dörrar.
Man kan undra om dåvarande Palmegruppen försökte öppna någon dörr med hjälp av de uppgifter som finns i reseräkningen. En förfalskare måste ha lagt ner ett enormt jobb där han satt i Sydafrika och petade ihop detta. Prickat in existerande hotell och sannolika priser och kostnader. Jag har kollat: samtliga hotell och hostels som nämns i dokumentet existerar även i dag. De summor som anges var tänkbara 1986. "Operatören Allens" förflyttningen i tid är också trovärdig:

24-25 februari avvaktade i London, 26 februari Danmark, 27 februari tog han in på hotell Wellington i Stockholm. Så 28 februari då operationen genomfördes saknas uppgift om övernattning. Därefter var han på flykt och dyker upp den 29 februari på Guest House i Amsterdam. Slutligen billigt boende på Yacht Hostel, Under ground to Airport nära flygplatsen.

En polisiär uppgift – för all del också en journalistisk som jag tyvärr av geografiska skäl just nu inte kan genomföra – är att gräva sig tillbaka via hotell och guesthouse. Givetvis hade operatören falskt namn och pass. Gästlistan på hotell Wellington vid Stureplan den 27 februari 1986, finns den tillgänglig? Med lite fantasi kan ett par gäster noteras. Kanske någon från Sydafrika. Fanns någon av dessa gäster den 26 februari på Guest House i Köpenhamn? Och dagen före på Grosvener Court Hotel vid Hyde Park i London?
Har förfalskaren dessutom varit så skicklig att han specialtillverkat två olika stämplar? Två DMI med olika datum 22/07(?)/86 och 27/03/86. En 1986-03-18 som på afrikaans och engelska betyder: GODKÄND - BD/MD LONGREACH. Har man med de enorma sökinstrument som finns tillgängliga kontrollerat om signaturen under reseräkningen är skriven av CAPT. ROY ALLEN?
I ett av de ovanstående dokumenten står det att operatören ska sättas in i sista ögonblicket för maximal säkerhet. Operationen var planerad att genomföras under anti-apartheidmötet 20-21 februari. Det enorma säkerhetspådraget gav observatörerna möjlighet att övervaka Olof Palmes och ANC-ledarnas förflyttning i Stockholm men hindrade alla försök att komma åt Palme. Veckan efter besökte han några orter i norra Sverige. Rimligen måste CW och hans medhjälpare ha stannat kvar i Stockholm för att invänta nästa tillfälle då Palme skulle återkomma hem och givetvis röra sig utan livvakter utanför bostaden på Västerlånggatan 31 – där bl a Lisbet Palme iakttog "mystiska personer". Och det är troligen nu CW blir igenkänd. Här måste svenska kontakter ha bidragit med information – Uppsalagruppen ? - om bl a när Palme skulle återkomma till Stockholm. Kanske bestämdes det att man på något sätt skulle komma åt honom fredagen den 28 då han åter var hemma – och larmade i tid "operatören Allen".

TILL FÖRSTASIDAN